vijfjaarlijkse inventarisatie

Eens in de vijf jaar wordt de hele wijk, in en buiten de binnenstad, opnieuw in kaart gebracht. Elk adres krijgt een soort enquête door de bus. Op deze manier weten de ouderlingen een beetje wat er van hen verwacht wordt. En kunnen gemeenteleden en gastleden aangeven wat zij van de kerk verwachten. En omgekeerd wat de kerk van hen verwachten mag.
Ruim vijf jaar geleden gebeurde deze inventarisatie voor het laatst.
De komende weken zal de inventarisatie weer herhaald worden. U ontvangt dan een brief met antwoordformulier in een gele envelop. We hopen met de resultaten de komende jaren weer op een zinvolle manier gestalte te kunnen geven aan ons kerk-zijn.

Uw antwoordformulier kunt u via de mail of per post sturen aan uw sectie-ouderling of op zondagochtend deponeren in de gele doos op de balie bij de uitgang.

Lees meer

Debat in de Stad

Debat over 'voltooid leven'

Dordrecht - Op donderdag 24 mei vindt om 20.00 uur in de Grote Kerk een debat plaats over ‘voltooid leven’. De avond wordt georganiseerd door Debat in de Stad en kreeg als titel ‘Mag het licht uit? – is voltooid leven levensvatbaar?’.

‘Mag het licht uit?’ Gesprekken over het levenseinde zijn vaak vol kernachtige vragen. Gaat het bij voltooid leven niet ten diepste om toegenomen eenzaamheid? Of juist over ruimte voor ‘zelfregie’? Welke rol spelen toegenomen medische mogelijkheden en hoe bewaar je daarbij de eerbied voor het leven?

Als inleiding tot het debat zal debatleider Hans Berrevoets twee deskundigen interviewen: Klinisch geriater Marike Mellegers, werkzaam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, en SCEN-arts (betrokken bij beoordeling van een euthanasieaanvraag) en voormalig huisarts te Dordrecht Kees Rovers.

Debat in de Stad is een samenwerking vanuit het Platform Dordtse kerken en het Humanistisch Verbond. Het is bedoeld om stadsgenoten in gesprek te brengen over actuele maatschappelijke thema’s. Ook bij dit debat is er volop gelegenheid om mee te spreken en te luisteren. De overheid verkent inmiddels de mogelijkheden en grenzen rondom het vrijwillig sterven. Belangrijk om te weten hoe er over ons levenseinde wordt gedacht.

De toegang is vrij, met na afloop een collecte omwille van de kosten. Aanvang 20.00 uur, de deur is open vanaf 19.30 uur.

 

Lees meer

40-dagentijdkalender 2018 – Onvoorwaardelijke liefde

Over vier weken begint de lijdenstijd, de periode van veertig dagen waarin we ons bezinnen op het lijden en sterven van Christus. Kerk in Actie brengt opnieuw een kalender uit voor deze veertig dagen, met gedachten, gedichten, bijbelteksten of nadenkers voor elke dag. Dit jaar is de kalender kosteloos te verkrijgen. Op zondag 21 en 28 januari staan er diakenen achter een tafel bij de uitgang van de kerk. U kunt bij hen een bestelbon afhalen voor een gratis kalender. Als u de bon op tijd ingevuld opstuurt aan Kerk in Actie, ontvangt u de veertigdagenkalender per post.
De kalender is ook via de webwinkel www.kerkinactie.nl/40dagentijd te bestellen voor 4 euro per stuk.

 

Start actie Kerkbalans 2018

Op 21 januari a.s. start de nieuwe Actie Kerkbalans (AKB). Bijna 40 gemeenteleden gaan in de komende week op stap om de AKB envelop persoonlijk bij u langs te brengen en de retourenvelop een week later weer op te halen. Gemeenteleden die verder weg wonen, ontvangen de AKB envelop per post.
We hopen van harte dat u een bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2018 wilt geven.
De AKB is verreweg de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente.
In 2016 en 2017 hebben wij een extra beroep op u gedaan, omdat onze wijkgemeente in de jaren daarvoor te kampen had met vrij forse verliezen. Vooral dankzij uw AKB bijdrage konden we 2016 zonder verlies afsluiten. We hopen dat dit ook in 2017 het geval zal zijn.

Voor 2018 is uw AKB-bijdrage opnieuw hard nodig. De meeste kosten zijn namelijk reguliere uitgaven en komen jaarlijks terug. We hopen dan ook dat u bereid bent om een (extra) financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans te geven.
Alvast bijzonder hartelijk dank hiervoor!

 

Meerjarenbeleidsplan 2018-2023

HERNIEUWD MEERJARENBELEIDSPLAN

In het voorjaar van 2017 heeft de kerkenraad besloten het vigerende beleidsplan te actualiseren. De kerkenraad heeft hiertoe een commissie ingesteld bestaande uit een voorzitter en ten minste één vertegenwoordiger van elk van de geledingen: een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

De commissie heeft de opdracht gekregen een hernieuwd beleidsplan samen te stellen voor de periode 2018-2023 dat:
• alle beleidsvoornemens bevat m.b.t. het voortbestaan van de Grote Kerk Gemeente;
• zich uitspreekt over de randvoorwaarden om deze beleidsvoornemens te bereiken;
• de specifieke rol van de (diverse geledingen van de) kerkenraad onder de loep neemt;
• recht doet aan positie van de Grote Kerk in landelijk, regionaal en lokaal verband;
• aansluit bij eerder geformuleerde beleidsartikelen in genoemde verbanden;
• compact is, goed leesbaar, feitelijk juist en up-to-date;

De aanvullende condities luidden:
• uitgangspunt vormen de vigerende beleidsplannen van de Grote Kerk Gemeente;
• de vertegenwoordigers van de geledingen opereren zonder last of ruggenspraak;
• de commissieleden raadplegen hun achterban als daar behoefte aan bestaat;
• de commissie consulteert de predikant en/of andere betrokkenen zo vaak als zij dat wenselijk acht;
• tot de categorie ‘betrokkenen’ worden ook leden van de vorige commissie gerekend.

De bedoeling was in het najaar van 2017 tot een afronding te komen – en dat is gelukt ook. In de kerkenraadsvergadering van oktober heeft de commissie de resultaten toegelicht. Na een intensieve bespreking is het aangepaste en gecompleteerde meerjarenbeleidsplan 2018-2023 door de kerkenraad met algemene stemmen aangenomen. De specifieke aanbevelingen hieruit worden de komende tijd door moderamen en kerkenraad verder uitgewerkt.

Meerjarenbeleidsplan-2018-2023_ONDERWEG