Grote Kerk Gemeente

De Grote Kerk Gemeente is een Hervormde gemeente met een open en oecumenisch karakter, die onderdeel is van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Grote Kerk Gemeente is een ruimhartige gemeente waar een diversiteit aan mensen zich welkom weet en actief is. De leden van de Grote Kerk Gemeente vertegenwoordigen een veelheid van kerkelijke achtergronden. In Christus weten we ons verbonden en zijn barmhartigheid inspireert ons tot een leven gericht op onze naaste.
De uitgangspunten voor de gemeente staan in het Meerjarenbeleidsplan ‘Onderweg ‘.

Diensten

Elke zondag komen gemeenteleden en gastleden van alle leeftijden bij elkaar in een dienst waar we ons verbonden weten met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Dat komt tot uitdrukking in een liturgie die staat in de oecumenische traditie van de kerk der eeuwen met oog voor rust en stilte, voor samenzang en voor een verkondiging met diepgang en actualiteit. De Grote Kerkgemeente is op dit moment vacant.

Kerkmuziek heeft een belangrijke functie bij de eredienst. Onze organist en cantrix en de Grote Kerk Cantorij ‘Sura Cantat’ geven hieraan invulling. Tweewekelijks worden er op zondagavond Vespers of Cantatediensten gehouden met extra aandacht voor muziek.

Open kerk

De Grote Kerk Gemeente staat ook volop in de stad. We hebben het initiatief genomen tot het project Kerk in de Stad, waarin we samen met de Lutherse gemeente zoeken naar mogelijkheden midden in de stad mensen te ontmoeten, de actualiteit van het geloof te doordenken, maar ook letterlijk stil te worden in de setting van een stadsklooster.

De Grote Kerk zelf is van april tot november elke dag geopend. In de Stiltekapel kan gebeden, een kaars gebrand of de stilte gezocht worden. In de zomermaanden is er elke woensdag om 12:30 uur een middaggebed, verzorgd door een kring van voorgangers uit de hele stad.

De Werkgroep Citypastoraat zoekt steeds naar mogelijkheden om tot uitdrukking te brengen dat de kerk niet alleen een museale uitstraling heeft, maar ook huis is voor een geloofsgemeenschap en breder: huiskamer voor de stad.

Alle activiteiten van de Grote Kerk Gemeente staan niet alleen open voor leden van de gemeente, maar ook voor gastleden en geïnteresseerden buiten de gemeente. Bij de informatie over (gast)lidmaatschap vindt u meer informatie over betrokkenheid bij de kerk.

Activiteiten

De Grote Kerk Gemeente is een actieve gemeente met diverse gesprekskringen en speciale activiteiten voor jeugd en voor ouderen. Het diaconaat zet zich in voor mensen die hulp nodig hebben en ondersteuning van diaconale doelen dichtbij en ver weg.

Netwerken

De Grote Kerk Gemeente is onderdeel van de Hervormde Gemeente Dordrecht en betrokken bij een verenigingsproces om te komen tot een Protestantse Gemeente op het eiland van Dordt.

Landelijk is de Grote Kerk onderdeel van het Netwerk Citykerken Nederland, waarin een aantal grote stadskerken contacten onderhoudt om zo te leren van elkaars geloofsgemeenschappen.

De Grote Kerk Gemeente is verantwoordelijk voor de eigen financiële exploitatie. Bij giften vindt u informatie over de manier waarop u de activiteiten van de Grote Kerk Gemeente en de kosten (zoals het onderhoud van het gebouw) financieel kunt ondersteunen.