Giften

Collecten

In de kerkdiensten wordt – naast de collecte voor de diaconie – gecollecteerd voor de kerk (dat wil zeggen voor de kerkrentmeesterij). Deze collecte-inkomsten worden besteed aan de kosten voor kerkdiensten, gebouw en personeel.

In verband met de Coronacrisis wordt er niet fysiek gecollecteerd in de kerk. Daarom wordt sinds maart 2020 gevraagd om een bijdrage voor de collecten over te maken naar de bankrekening van de wijkkas. De penningmeester verdeelt de collecte-inkomsten tussen diaconie en kerk via de verdeelsleutel zoals bekend uit de reguliere kerkdiensten eind 2019 en begin 2020. U kunt ook zelf een verdeelsleutel aangeven.

Het bankrekeningnummer voor de wijkkas is:
NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente.

Sinds oktober 2020 is het ook mogelijk om uw bijdrage aan de collecte over te maken via de app Appostel van SKG. De app is zo ingericht dat giften voor de kerk overgemaakt worden naar de wijkkas en voor de diaconie naar de Diaconie van de Hervormde Gemeente. Zie de bijgevoegde handleiding voor het downloaden en gebruik van Appostel.

Actie Kerkbalans

In januari van ieder kalenderjaar wordt de jaarlijkse Actie Kerkbalans (AKB) gehouden. Gemeenteleden worden voor deze actie benaderd. De AKB is de belangrijkste inkomstenbron voor de lopende kosten van de Grote Kerk Gemeente. Met een zogenaamde Overeenkomst Periodieke Gift is het mogelijk om de volledige bijdrage aan de AKB af te trekken van de belasting. Meer informatie over de overeenkomst vindt u op https://www.pkn-dordrecht.nl/geldzaken-en-anbi.

Gastleden worden niet benaderd via de Actie Kerkbalans. Gastleden worden wel via de penningmeester van de Grote Kerk Gemeente benaderd met de vraag of het mogelijk is om een extra bijdrage te geven aan de kerk via de wijkkas.

Legaten

Een gift via het testament aan de Grote Kerk Gemeente is een bijzonder geschenk. Legaten zijn een welkome aanvulling op de vrijwillige bijdragen van gemeenteleden. Het komt regelmatig voor dat mensen onze kerkelijke gemeente herdenken in hun nalatenschap met een gift in het testament. Deze gift wordt besteed aan een bijzondere specifieke bestemming voor de kerkelijke gemeente of voor de binnenzijde van het gebouw, die niet zomaar uit de reguliere exploitatie kan worden bekostigd.

Een legaat voor de Grote Kerk Gemeente kan – met vermelding van de Grote Kerk Gemeente als bestemming – worden overgemaakt aan de Hervormde Gemeente Dordrecht (waarvan de Grote Kerk Gemeente deel uitmaakt) via
NL27 INGB 0000 1138 00 of NL05 ABNA 0508 0243 90 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Dordrecht.