Veilige Gemeente

De Grote Kerk Gemeente vindt het belangrijk een veilige omgeving te bieden aan haar leden, gastleden
en andere bezoekers. Dit betekent dat iedereen binnen de kerkelijke omgeving elkaar met respect behandelt en dat mensen met speciale taken binnen de gemeente geen misbruik maken van hun positie.
Denk daarbij aan grensoverschrijdende gedragingen zoals (financieel) bedrog, pesterij, agressie en geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie.

Veiligheid is helaas niet vanzelfsprekend. De kerkenraad van de Grote Kerk Gemeente heeft daarom een Beleidsplan Veilige Gemeente en een Gedragscode Veilige Kerk vastgesteld. In dit Beleidsplan staan de voorgenomen en bestaande maatregelen van onze gemeente op het gebied
van bewustwording, preventie en (pastorale) zorg voor een Veilige Gemeente en maatregelen voor interventie in situaties waarin sprake is of lijkt van grensoverschrijdend gedrag.

Wanneer zich onverhoopt zo’n situatie voordoet, kunnen benadeelden natuurlijk terecht bij de leden van de kerkenraad, maar die route ligt niet altijd het meest voor de hand. Met het oog op de onafhankelijkheid heeft de kerkenraad daarom uit het midden van de gemeente twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Met deze aanstelling hoopt de kerkenraad de zuivere verhoudingen zo te borgen dat niemand die ongewenst gedrag signaleert of ondergaat het gevoel hoeft te hebben er alleen voor te staan. U kunt een
afspraak maken door contact op te nemen met een van de volgende vertrouwenspersonen.