Stichting Behoud Grote Kerk

Al in 1974 werd de mening dat de Grote Kerk in Dordrecht weer toe was aan restauratie zo breed gedragen dat het "Comité Herstel Grote Kerk" werd ingesteld naast de "Werkgroep Behoud Grote Kerk". Als voortzetting hiervan werd in 1978 de "Stichting Behoud Grote Kerk Dordrecht" opgericht met als hoofddoel het bijeenbrengen van gelden voor de restauratie van de Grote Kerk. In deze stichting participeerden, naast de gebruikers van de kerk, ook de Gemeente Dordrecht, de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk en genoemde Werkgroep Behoud Grote Kerk.

Het doel werd bereikt, in de jaren 1985 tot 1987 werd de kerk met subsidie van de Gemeente Dordrecht, de Provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid via de Dienst Monumentenzorg, gerestaureerd, waarbij de Stichting Behoud Grote Kerk de eigen bijdrage in de restauratiekosten kon dragen.

Na het gereedkomen van de restauratie in 1987 werd het doel van de stichting aangepast tot, zoals in de aangepaste statuten omschreven, het "organiseren, uitvoeren en coördineren van activiteiten tot het bijeenbrengen van gelden, zulks tot het behoud van de Grote Kerk". Een wijziging in de subsidievoorwaarden maakte het mogelijk met gesubsidieerd groot onderhoud de noodzaak van een volgende restauratie verder uit te stellen. De eigen bijdrage in dit onderhoud wordt nu door de stichting gefinancierd.

Om de activiteiten in en om de Grote Kerk van de werkgroepen van de stichting en van de zelfstandige, in de stichting participerende, organisaties te coördineren werd de, onder verantwoordelijkheid van de Stichting vallende, Coördinatie Commissie ingesteld. Voor alle duidelijkheid: Deze verantwoordelijkheid betreft de eigen activiteiten van de Stichting en de coördinatie van alle activiteiten, niet echter de verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de zelfstandige participanten in de Stichting!

De stichting ontvangt voor haar werk ook graag legaten en giften.
Het bankrekeningnummer is: IBAN NL69ABNA0626553067 ten name van Penningmeester Stichting Behoud Grote Kerk te Dordrecht.

St. Behoud Grote Kerk Fin. Jaarverslag 2015

St.-Behoud-Grote-Kerk-Dordrecht-Fin.-Jaarverslag-2016

Jaarrekening-2017-voor-publicatie