Stichting Behoud Grote Kerk

De Stichting Behoud Grote Kerk zet zich in voor het organiseren en coördineren van activiteiten in en rond de Grote Kerk, om geld te werven voor het groot onderhoud – en dus voor het behoud – van de monumentale Grote Kerk.

In de Stichting zijn de burgerlijke gemeente Dordrecht, de Grote Kerk Gemeente en de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk (VvGK) vertegenwoordigd. De Stichting heeft een ANBI status.

Activiteiten

Vanuit de Stichting functioneren vijf werkgroepen, verantwoordelijk voor werkzaamheden rond ontvangst van toeristische bezoekers en extra activiteiten voor bezoekers (muziek, exposities). Verder worden vanuit de werkgroepen kleine onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. In totaal zijn zo’n 180 vrijwilligers voor de Stichting actief.
De activiteiten van de werkgroepen en van de in de Stichting participerende organisaties worden afgestemd in de zogeheten Coördinatie Commissie, onder verantwoordelijkheid van de Stichting Behoud Grote Kerk.

Met de ontvangst van bezoekers, de exposities en de muziek vindt fondsenwerving plaats. Deze fondsen zijn hard nodig als cofinanciering voor de Rijkssubsidie die de Stichting periodiek aanvraagt voor het groot onderhoud van de Grote Kerk.

Uw bijdrage

Vrijwilligers voor ontvangst van bezoekers en activiteiten in de Grote Kerk zijn altijd nodig en van harte welkom. U kunt hierover contact op nemen met Jacob Klink via j.klink@grotekerk-dordrecht.nl .

De Stichting ontvangt voor haar werk ook graag legaten en giften. Het bankrekeningnummer is: IBAN NL69ABNA0626553067 ten name van Penningmeester Stichting Behoud Grote Kerk te Dordrecht.

De recente jaarrekening van de Stichting treft u hier:

Meer over de stichting

In 1974 werd de mening dat de Grote Kerk in Dordrecht weer toe was aan restauratie zo breed gedragen dat het ‘Comité Herstel Grote Kerk’ werd ingesteld naast de Werkgroep Behoud Grote Kerk. Als voortzetting hiervan werd in 1978 de `Stichting Behoud Grote Kerk Dordrecht’ opgericht met als hoofddoel: het bijeenbrengen van gelden voor de restauratie van de Grote Kerk. In deze Stichting participeerden naast de gebruikers van de kerk ook de gemeente Dordrecht, de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk en genoemde Werkgroep Behoud Grote Kerk.

Het doel werd bereikt. In de jaren 1985- 1987 werd de kerk met subsidie van de gemeente Dordrecht, provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid via de Dienst Monumentenzorg, gerestaureerd. De Stichting Behoud Grote Kerk kon de eigen bijdrage in de restauratiekosten dragen.

Na deze restauratie werd het doel in de statuten van de Stichting aangepast tot het “organiseren, uitvoeren en coördineren van activiteiten tot het bijeenbrengen van gelden, zulks tot het behoud van de Grote Kerk”. Een wijziging in de subsidievoorwaarden maakte het mogelijk met gesubsidieerd groot onderhoud de noodzaak van een volgende restauratie verder uit te stellen. De eigen bijdrage in dit onderhoud wordt nu door de Stichting gefinancierd.