Meerjarenbeleidsplan 2018-2023

HERNIEUWD MEERJARENBELEIDSPLAN

In het voorjaar van 2017 heeft de kerkenraad besloten het vigerende beleidsplan te actualiseren. De kerkenraad heeft hiertoe een commissie ingesteld bestaande uit een voorzitter en ten minste één vertegenwoordiger van elk van de geledingen: een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

De commissie heeft de opdracht gekregen een hernieuwd beleidsplan samen te stellen voor de periode 2018-2023 dat:
• alle beleidsvoornemens bevat m.b.t. het voortbestaan van de Grote Kerk Gemeente;
• zich uitspreekt over de randvoorwaarden om deze beleidsvoornemens te bereiken;
• de specifieke rol van de (diverse geledingen van de) kerkenraad onder de loep neemt;
• recht doet aan positie van de Grote Kerk in landelijk, regionaal en lokaal verband;
• aansluit bij eerder geformuleerde beleidsartikelen in genoemde verbanden;
• compact is, goed leesbaar, feitelijk juist en up-to-date;

De aanvullende condities luidden:
• uitgangspunt vormen de vigerende beleidsplannen van de Grote Kerk Gemeente;
• de vertegenwoordigers van de geledingen opereren zonder last of ruggenspraak;
• de commissieleden raadplegen hun achterban als daar behoefte aan bestaat;
• de commissie consulteert de predikant en/of andere betrokkenen zo vaak als zij dat wenselijk acht;
• tot de categorie ‘betrokkenen’ worden ook leden van de vorige commissie gerekend.

De bedoeling was in het najaar van 2017 tot een afronding te komen – en dat is gelukt ook. In de kerkenraadsvergadering van oktober heeft de commissie de resultaten toegelicht. Na een intensieve bespreking is het aangepaste en gecompleteerde meerjarenbeleidsplan 2018-2023 door de kerkenraad met algemene stemmen aangenomen. De specifieke aanbevelingen hieruit worden de komende tijd door moderamen en kerkenraad verder uitgewerkt.

Meerjarenbeleidsplan-2018-2023_ONDERWEG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *