Nieuws

40-dagentijdkalender 2018 – Onvoorwaardelijke liefde

Over vier weken begint de lijdenstijd, de periode van veertig dagen waarin we ons bezinnen op het lijden en sterven van Christus. Kerk in Actie brengt opnieuw een kalender uit voor deze veertig dagen, met gedachten, gedichten, bijbelteksten of nadenkers voor elke dag. Dit jaar is de kalender kosteloos te verkrijgen. Op zondag 21 en 28 januari staan er diakenen achter een tafel bij de uitgang van de kerk. U kunt bij hen een bestelbon afhalen voor een gratis kalender. Als u de bon op tijd ingevuld opstuurt aan Kerk in Actie, ontvangt u de veertigdagenkalender per post.
De kalender is ook via de webwinkel www.kerkinactie.nl/40dagentijd te bestellen voor 4 euro per stuk.

 

Start actie Kerkbalans 2018

Op 21 januari a.s. start de nieuwe Actie Kerkbalans (AKB). Bijna 40 gemeenteleden gaan in de komende week op stap om de AKB envelop persoonlijk bij u langs te brengen en de retourenvelop een week later weer op te halen. Gemeenteleden die verder weg wonen, ontvangen de AKB envelop per post.
We hopen van harte dat u een bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2018 wilt geven.
De AKB is verreweg de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente.
In 2016 en 2017 hebben wij een extra beroep op u gedaan, omdat onze wijkgemeente in de jaren daarvoor te kampen had met vrij forse verliezen. Vooral dankzij uw AKB bijdrage konden we 2016 zonder verlies afsluiten. We hopen dat dit ook in 2017 het geval zal zijn.

Voor 2018 is uw AKB-bijdrage opnieuw hard nodig. De meeste kosten zijn namelijk reguliere uitgaven en komen jaarlijks terug. We hopen dan ook dat u bereid bent om een (extra) financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans te geven.
Alvast bijzonder hartelijk dank hiervoor!

 

Meerjarenbeleidsplan 2018-2023

HERNIEUWD MEERJARENBELEIDSPLAN

In het voorjaar van 2017 heeft de kerkenraad besloten het vigerende beleidsplan te actualiseren. De kerkenraad heeft hiertoe een commissie ingesteld bestaande uit een voorzitter en ten minste één vertegenwoordiger van elk van de geledingen: een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

De commissie heeft de opdracht gekregen een hernieuwd beleidsplan samen te stellen voor de periode 2018-2023 dat:
• alle beleidsvoornemens bevat m.b.t. het voortbestaan van de Grote Kerk Gemeente;
• zich uitspreekt over de randvoorwaarden om deze beleidsvoornemens te bereiken;
• de specifieke rol van de (diverse geledingen van de) kerkenraad onder de loep neemt;
• recht doet aan positie van de Grote Kerk in landelijk, regionaal en lokaal verband;
• aansluit bij eerder geformuleerde beleidsartikelen in genoemde verbanden;
• compact is, goed leesbaar, feitelijk juist en up-to-date;

De aanvullende condities luidden:
• uitgangspunt vormen de vigerende beleidsplannen van de Grote Kerk Gemeente;
• de vertegenwoordigers van de geledingen opereren zonder last of ruggenspraak;
• de commissieleden raadplegen hun achterban als daar behoefte aan bestaat;
• de commissie consulteert de predikant en/of andere betrokkenen zo vaak als zij dat wenselijk acht;
• tot de categorie ‘betrokkenen’ worden ook leden van de vorige commissie gerekend.

De bedoeling was in het najaar van 2017 tot een afronding te komen – en dat is gelukt ook. In de kerkenraadsvergadering van oktober heeft de commissie de resultaten toegelicht. Na een intensieve bespreking is het aangepaste en gecompleteerde meerjarenbeleidsplan 2018-2023 door de kerkenraad met algemene stemmen aangenomen. De specifieke aanbevelingen hieruit worden de komende tijd door moderamen en kerkenraad verder uitgewerkt.

Meerjarenbeleidsplan-2018-2023_ONDERWEG

Collecte & actie kerstnachtdienst 2017

Het collectedoel voor de kerstnachtdienst (24 december, aanvang 23.30 uur) is traditioneel een doel waarbij we als uitgangspunten hebben: de noodzaak bij de organisatie voor een bijdrage, de maatschappelijke behoefte en een duidelijk herkenbaar doel dat dichtbij ons staat.
Voor dit jaar zijn we daarbij uitgekomen op: Werkgroep Justitiepastoraat P.I. Dordrecht.

Iedere zondag wordt er voor circa 80 gedetineerden een kerkdienst gehouden in de P.I. te Dordrecht. Daarnaast zijn er diverse vormen van zorg en activiteiten voor de gedetineerden. Ds J. Kraaijeveld wordt hierin bijgestaan door de Werkgroep Justitiepastoraat. Het bestuur van deze werkgroep bestaat uit Ds. J. Kraaijeveld en vrijwilligers uit de diverse kerken in Dordrecht. De werkgroep zelf bestaat uit circa 50 vrijwilligers. De beschikbare financiële middelen van de werkgroep komen voornamelijk uit de collecten van de Dordtse kerken en kerken uit de andere Drechtsteden. Onderstaand een aantal voorbeelden waarvoor deze middelen worden gebruikt.

Kinderen: het kind van de rekening
Het zal je maar gebeuren: je vader zit maandenlang ‘voor zijn werk in het buitenland’ of je vader is ‘een tijdje op vakantie’ en ja er zijn uiteraard ook kinderen die wél weten waar hun vader is. Deze vaders hebben geen toestemming om de gebruikelijke digitale communicatie middelen te gebruiken. Contact met hun kinderen is hierdoor minimaal. De werkgroep houdt zich bezig met het Vader Voorleesproject. Gedetineerden krijgen de mogelijkheid om iets voor te lezen aan hun kinderen. Daarvan wordt een dvd gemaakt en (met toestemming van de moeder) opgestuurd naar de kinderen. Deze dvd wordt door de kinderen vaak meerdere malen per dag bekeken. Om dit project te kunnen bekostigen is geld nodig voor apparatuur, dvd’s en kinderboeken.

Aanvullende actie
De werkgroep kan veel materialen gebruiken. Naast hierin financieel bij te staan kunnen we als Grote Kerk-gemeente nog extra ondersteuning bieden. We vragen aan de bezoekers van de Kerstnachtdienst om kindervoorleesboeken, nieuwe beschrijfbare dvd’s, en postzegels mee te brengen. Postzegels omdat gedetineerden geen digitale communicatiemiddelen kunnen gebruiken maar wel brieven mogen schrijven.

Het Kerstfeest is er voor iedereen. Ook voor gedetineerden en zeker ook voor de kinderen van gedetineerden. Of zoals een ex-gedetineerde heeft gezegd: "Zonder de aandacht van de kerk binnen de P.I. had ik het er buiten niet gered". Door de collecte van de Kerstnachtdienst te bestemmen voor de Werkgroep Justitiepastoraat P.I. Dordrecht kunnen we helpen de continuïteit van de pastorale zorg in de P.I. te waarborgen. Samen kunnen we dankbaar contact verzorgen tussen kind en vader.

Lees meer

Unieke kerststal in de Grote Kerk

Vanaf donderdag 7 december t/m de kerstmarkt is er een bijzondere Kerststal te bewonderen in de Grote Kerk. Als locatie is de Jeruzalemkapel gekozen, nabij de Grotekerksbuurt.

De Stichting Rooms Katholiek Erfgoed wil een bijdrage te leveren aan het behoud en de ontwikkeling van het katholieke erfgoed en de kennis daarvan in Nederland. Dit doen ze door onder andere Kerstgroepen te restaureren. Vorig jaar werd van deze stichting een Kerstgroep tegen een gering bedrag geleend en in het Mariakoor tentoongesteld. Dit was een groot succes. Dit jaar werd door de Stichting Rooms Katholiek Erfgoed een andere Kerstgroep uit het begin van de 20ste eeuw te koop aangeboden. Na een kleine restauratie en het maken van een bijpassende Kerststal wordt het geheel vanaf 7 december tentoongesteld. De Kerststal is gemaakt door Wim Huijzers. Zowel de Kerstgroep als Kerststal zijn aan de Grote Kerk geschonken door een gemeentelid van de Grote Kerk gemeente.

Ook worden er een aantal kerststalletjes tentoongesteld van de familie Goverde. Zij zijn in het bezit van honderden kerststallen. Een deel van deze unieke verzameling zal eveneens te zien zijn tijdens de Adventtijd en de Kerstmarkt in de kooromgang. We zijn trots op deze tentoonstellingen en heten u dan ook van harte welkom om dit alles te komen bewonderen.

De Grote Kerk is t/m 14 december open op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Tijdens de Kerstmarkt is de kerk open op vrijdag 15 december van 10.00-20.00 uur, zaterdag 16 december van 10.00-17.00 uur en zondag 17 december van 12.00-16.00 uur.

 

 

Lees meer